Al-Hadits

Memahami Hadits Nabi Sesuai Pemahaman Salafush-Shalih

Biografi Singkat Al-Imaam Ahmad bin Hanbal

pada 16 Maret 2015

Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilaal bin Asad Asy-Syaibaaniy, Abu ‘Abdillah Al-Marwaziy; seorang imam yang tsiqahhaafidhfaqiih, lagi hujjah. Termasuk thabaqah ke-10, lahir tahun 164 H di Baghdaad (bulan Rabi’ul-Awwal), dan wafat tahun 241 H. Dipakai oleh Al-Bukhaariy, Muslim, Abu Daawud, At-Tirmidziy, An-Nasaa’iy, dan Ibnu Maajah [Al-Kaasyif 1/202 no. 78 dan Taqriibut-Tahdziib, hal. 98 no. 97].

Guru-guru beliau:

 1. Ismaa’il bin Ibraahiim bin Miqsam Al-Asadiy Al-Bashriy, yang terkenal dengan nama Ibnu ‘Ulayyah; tsiqahlagi haafidh, 110-193 H; Al-Bukhaariy, Muslim, Abu Daawud, At-Tirmidziy, An-Nasaa’iy, dan Ibnu Maajah [Taqriibut-Tahdziib, hal. 136 no. 420].
 2. Sufyaan bin ‘Uyainah bin Abi ‘Imraan Al-Hilaaliy, Abu Muhammad Al-KuufiyAl-Makkiy; tsiqah, haafidh, faqiih, imaam,dan hujjah; 107 H-198 H; Al-Bukhaariy, Muslim, Abu Daawud, At-Tirmidziy, An-Nasaa’iy, dan Ibnu Maajah [Taqriibut-Tahdziib, hal. 395 no. 2464].
 3. Sulaimaan bin Daawud bin Al-Jaarud, Abu Daawud Ath-Thayaalisiy Al-Bashriy Al-Haafidh; tsiqah lagi haafidh, namun keliru dalam beberapa hadits; wafat tahun 204 H; Al-Bukhaariy secara mu’allaq, Muslim, Abu Daawud, At-Tirmidziy, An-Nasaa’iy, dan Ibnu Maajah [Taqriibut-Tahdziib, hal. 406 no. 2565].
 4. ‘Abdullah bin Idriis bin Yaziid bin ‘Abdirrahmaan bin Al-Aswad Al-Audiy, Abu Muhammad Al-Kuufiy; tsiqah,faqiih, lagi ‘aabid; 120 H – 192 H; Al-Bukhaariy, Muslim, Abu Daawud, At-Tirmidziy, An-Nasaa’iy, dan Ibnu Maajah [Taqriibut-Tahdziib, hal. 491 no. 3224].
 5. ‘Abdullah bin Numair Al-Hamdaaniy, Abu Hisyaam Al-Kuufiy; tsiqah shaahibul-hadiitsdari kalangan Ahlus-Sunnah; 115 H – 199 H; Al-Bukhaariy, Muslim, Abu Daawud, At-Tirmidziy, An-Nasaa’iy, dan Ibnu Maajah [Taqriibut-Tahdziib, hal. 553 no. 3692].
 6. Abdurrahmaan bin Mahdiy bin Hassaan bin ‘Abdirrahmaan Al-‘Anbariy Abu Sa’iid Al-Bashriy; seorang yang tsiqahtsabt, lagi haafidh; 135 H – 198 H; Al-Bukhaariy, Muslim, Abu Daawud, At-Tirmidziy, An-Nasaa’iy, dan Ibnu Maajah[Taqriibut-Tahdziib, hal. 601 no. 4044] à sekaligus muridnya.
 7. ‘Abdurrazzaaq bin Hammaam bin Naafi’ Al-Humairiy Al-Yamaaniy, Abu Bakr Ash-Shan’aaniy; tsiqah, haafidh, penulis terkenal, namun kemudian mengalami kebutaan sehingga berubah hapalannya di akhir umurnya; 126 H – 211 H; Al-Bukhaariy, Muslim, At-Tirmidziy, dan An-Nasaa’iy [Taqriibut-Tahdziib, hal. 607 no. 4092] à sekaligus muridnya.
 8. Al-Fadhl bin Dukain – ‘Amru bin Hammaad bin Zuhair Al-Qurasyiy At-Taimiy Abu Nu’aim Al-Malaaiy Al-Kuufiy; tsiqahlagi tsabat; 129 H/130 H – 218 H; Al-Bukhaariy, Muslim, Abu Daawud, At-Tirmidziy, An-Nasaa’iy, dan Ibnu Maajah [Taqriibut-Tahdziib, hal. 782 no. 5436].
 9. Qutaibah bin Sa’iid bin Jamiil bin Thariif bin ‘Abdillah Ats-Tsaqafiy, Abu Rajaa’ Al-Balkhiy Al-Baghlaaniy; tsiqah lagi tsabat; 150 H – 240 H; Al-Bukhaariy, Muslim, Abu Daawud, At-Tirmidziy, An-Nasaa’iy, dan Ibnu Maajah [lihat : Tahdziibul-Kamaal 23/523-537 no. 4852, Tahdziibut-Tahdziib 8/358-361 no. 641, dan Taqriibut-Tahdziib, hal. 799 no. 5557] à sekaligus muridnya.
 10. Muhammad bin Idriis bin Al-‘Abbaas bin ‘Utsmaan bin Syaafi’ Al-Muthallibiy Al-Qurasyiy, Abu ‘Abdillah Asy-Syaafi’iy Al-Makkiy; seorang imam yang tidak perlu dipertanyakan lagi; 150 H – 204 H; Al-Bukhaariy secara mua’llaq, Muslim, Abu Daawud, At-Tirmidziy, An-Nasaa’iy, dan Ibnu Maajah [Taqriibut-Tahdziib, hal. 823-824 no. 5754] à sekaligus muridnya.

Murid-murid beliau:

 1. Al-Bukhaariy
 2. Muslim.
 3. Abu Daawud.
 4. Baqiy bin Makhlad Al-Andalusiy.
 5. Hanbal bin Ishaaq bin Hanbal (keponakannya).
 6. ‘Abbaad bin Muhammad Ad-Duuriy.
 7. ‘Abdullah bin Ahmad bin Hanbal (anaknya).
 8. ‘Abdullah bin Muhammad bin ‘Ubaid bin Sufyaan Al-Qurasyiy, Abu Bakr bin Abid-Dun-yaa Al-Baghdaadiy Al-Haafidh; shaduuq, mempunyai banyak tulisan; wafat tahun281 H; Ibnu Maajah dalam At-Tafsiir [Taqriibut-Tahdziib, hal. 542 no. 3616].
 9. Abu Zur’ah Ar-Raaziy.
 10. ‘Utsmaan bin Sa’iid Ad-Daarimiy.
 11. Muhammad bin Yahyaa bin ‘Abdillah bin Khaalid bin Faaris bin Dzuaib Adz-Dzuhliy, Abu ‘Abdillah An-Naisaabuuriy; tsiqah,haafidh, lagi jaliil; 172 H – 258 H; Al-Bukhaariy, Abu Daawud, At-Tirmidziy, An-Nasaa’iy, dan Ibnu Maajah [Taqriibut-Tahdziib, hal. 907 no. 6427].
 12. Yahyaa bin Ma’iin.
 13. Dan lain-lain.

Pujian Ulama kepada Beliau:

Qutaibah bin Sa’iid berkata : “Seandainya tidak ada Ahmad bin Hanbal, maka matilah sikap wara’”. Ia juga berkata : “Dengan wafatnya Ahmad bin Hanbal, maka muncullah bid’ah. Dengan wafatnya Asy-Syaafi’iy, matilah sunnah-sunnah. Dan dengan wafatnya Ats-Tsauriy, matilah sifat wara’”.

Yahyaa bin Ma’iin berkata : “Orang-orang berkeinginan terhadap kami untuk menjadi orang semisal Ahmad bin Hanbal. Tidak, demi Allah, kami tidaklah sanggup terhadap cobaan yang Ahmad bin Hanbal sanggup menjalaninya. Dan kami juga tidak sanggup untuk menempuh jalan yang ditempuh Ahmad bin Hanbal” [Hilyatul-Auliyaa’, 9/168].

Ahmad bin Sa’iid Ad-Daarimiy berkata : “Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih hapal hadits Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam, serta tidak ada yang lebih mengetahui tentang fiqh dan makna-maknanya daripada Abu ‘Abdillah Ahmad bin Hanbal”. Abu Zur’ah Ar-Raaziy berkata : “Ahmad bin Hanbal hapal satu juta hadits”.

Abu Haatim Ar-Raaziy berkata : “Apabila kalian melihat seorang laki-laki yang mencintai Ahmad bin Hanbal, maka ketahuilah bahwa ia shaahibus-sunnah”. Abu Ja’far Muhammad bin Haarun Al-Mukharrimiy berkata : “Apabila engkau melihat seorang laki-laki mencela Ahmad bin Hanbal, ketahuilah bahwa ia seorang mubtadi’” [silakan baca selengkapnya : Tahdziibul-Kamaal, 1/437-470 no. 96].

kutipan dari http://abul-jauzaa.blogspot.com/2015/03/ushuulus-sunnah-lil-imaam-ahmad-bin.html:

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: